counter easy hit
Please klick here to visit our new Website
Hiszpania, wynajem samochodow,samochody do wypozyczenia,ceny do porownania.Bez ograniczenia kilometrow,pelne ubespieczenie,nowe samochody.
strona tytułowa FAQ - Najczęściej zadawane pytania Informacje ogólne Kategorie pojazdów Mały Portal Hiszpański Wskazówka prawna Ogólne warunki najmu<br>
Metryka
deutsch  DEUTSCH  english  ENGLISH  français  FRANÇAIS  espanol  ESPAÑOL  nederlands  NEDERLANDS  polski  POLSKI  AGENCY-LOGIN 

Ogólne warunki handlowe


Warunki umowy i najmu firmy Cars4Holidays (AGBs)


1. Strony Umowy

cars4holidays w dalszej części umowy zwany także Wynajmującym, w imieniu własnym wypożycza Najemcy samochód od firmy wypożyczającej. Akt wynajmu obowiązuje na imię i rachunek Wypożyczającego współpracującego z Wynajmującym.

2. Warunki umowy

Najemca zapoznaje się z pełnymi warunkami umowy najmu w momencie zlecenia rezerwacji pojazdu.

Zawarcie umowy i potwierdzenie rezerwacji
Wynajmujący pośredniczy w wynajmie samochodu pomiędzy Zleceniodawcą (Najemca) a Oferentami (Wypożyczający).
Najemca zleca Wynajmującemu dokonanie rezerwacji pojazdu w wypożyczalni zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie internetowej. Oferty są niewiążące.
a. Zlecenie najmu następuje poprzez stronę internetową, po wysłaniu wiadomości e-mail, faksem lub telefonicznie.
b. Wynajmujący przekazuje Wypożyczającemu wymagane dane osobowe. Wypożyczający potwierdza Wynajmującemu rezerwację.
c. W momencie potwierdzenia rezerwacji online lub wysłania wiadomości drogą mailową lub faksem zostaje podjęta i potwierdzona umowa najmu. Wraz z potwierdzeniem rezerwacji (Direct-Payment-Voucher, Partial-Prepaid-Voucher lub Full-Prepaid-Voucher) Najemca otrzymuje potwierdzenie dotyczące rezerwowanego pojazdu. Wszelkie uzgodnienia ustne odbiegające treścią od oferty wymagają pisemnego potwierdzenia ze strony Wynajmującego pod rygorem nieważności.

W tych trzech punktach Wynajmujący dopełnił warunków zawiązania umowy najmu. Powyższe postanowienia nie mają wpływu na zastrzeżenia, o których mowa w punkcie 4. Obowiązki Najemcy (błędny lub brakujący adres e-mail).

Czynności związane z pośrednictwem i udzielaniem informacji telefonicznych ze strony Cars4holidays, jak również korespondencja z Najemcą prowadzone są w języku niemieckim, angielskim lub hiszpańskim. Korzystanie z innych języków jest dobrowolne i niezobowiązujące. Wszelka korespondencja prowadzona w języku innym niż wymienione powyżej zwalnia Wynajmującego od odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu.

Oferta na stronach internetowych może być przedstawiona w innych językach.

3. Przebieg rezerwacji w firmie wypożyczającej

Pojazdy Freesale: W przypadku pojazdów oznaczonych jako wolno dostępne (freesale) najmujący otrzymuje automatyczne potwierdzenie online na ekranie komputera lub drogą mailową. Te pojazdy zostaną następnie potwierdzone przez Wypożyczającego. Wynajmujący zachowuje prawo unieważnienia rezerwacji w sytuacji, gdy Wypożyczający z dowolnej przyczyny nie potwierdzi udostępnienia pojazdu.
Pojazdy On request: Wszystkie inne pojazdy zamawia się zgodnie z indywidualnym życzeniem klienta (on request) i dopiero po potwierdzeniu przez Wypożyczającego w ciągu 24-ech godzin rezerwację potwierdza Wynajmujący ( należy wziąć pod uwagę, że w niedziele i święta czas potwierdzenia tego typu zamówienia może sie wydłużyć). Najemca pozostaje związany umową przez 72 godziny, a w przypadku braku potwierdzenia rezerwacji po upływie tego terminu umowa wygasa na życzenie Najemcy.

Zasadniczo Wynajmujący zastrzega sobie w każdej chwili prawo do anulowania rezerwacji, jeżeli wypożyczalnia samochodów z jakichkolwiek przyczyn wycofa swoje potwierdzenie rezerwacji pojazdu. Wynajmujący nie bierze na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

4. Obowiązki Najemcy

Skrzynka e-mail Najemcy
Najemca zobowiązany jest każdorazowo podczas rezerwacji podać swój adres e-mail i sprawdzić jego poprawność. Podanie samego numeru telefonu czy faksu nie jest wystarczające, ze względu na fakt, że wszelkie informacje przesyłane są drogą mailową i tylko w ten sposób docierają do Najemcy. Niniejsze postanowienia nie przewidują przesyłek pocztowych.
Odbiór wiadomości e-mail
Najemca zobowiązany jest do takiej obsługi swojej skrzynki mailowej, aby zapewniony był odbiór wiadomości e-mail od Wynajmującego i przesyłanych przez niego informacji. Zwracamy szczególną uwagę na fakt, że niektórzy dostawcy usług poczty elektronicznej kierują wiadomości e-mail do folderu Spam, którego zawartość jest automatycznie kasowana po upływie kilku dni. Obowiązkiem Najemcy jest podjąć odpowiednie środki w tym względzie.
Błędny lub brakujący adres e-mail
Umowa najmu pozostaje dla Wynajmującego niewiążąca i względnie nieskuteczna oraz zwalnia go od odpowiedzialności, tak długo jak Wynajmujący nie dysponuje adresem e-mail Najemcy, dysponuje tylko błędnym adresem e-mail bądź w przypadku, gdy podczas rezerwacji telefonicznej adres e-mail nie został podany.
Rezerwacja telefoniczna
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za błędy w pisowni adresu e-mail przy realizacji rezerwacji telefonicznej i poniesione z tego tytułu przez Najemcę straty. Bezpośrednio po dokonaniu rezerwacji telefonicznej do Najemcy zostaną przesłane mailem lub faksem ogólne warunki umowne. Jeżeli Najemca nie zgłosi swojego sprzeciwu w ciągu 24 godzin, ogólne warunki umownych uznaje się za przyjęte. W przypadku rezerwacji dokonywanych z niewielkim wyprzedzeniem (do 3 dni od daty rozpoczęcia okresu najmu) termin ten ulega skróceniu do 1 godziny od otrzymania ogólnych warunków umownych.
Potwierdzenie otrzymania rezerwacji
Bezpośrednio po otrzymaniu rezerwacji na serwerze Wynajmującego jego system rezerwacji generuje mailowe potwierdzenie otrzymania rezerwacji lub potwierdzenie rezerwacji i przesyła je Najemcy. Podobna procedura ma miejsce w przypadku przyjęcia rezerwacji telefonicznej, a w przypadku rezerwacji faksowej należy liczyć się z pewnym opóźnieniem. Najemca zobowiązany jest do pilnego sprawdzenia otrzymania takiego potwierdzenia, a w razie jego braku udostępnić działający adres e-mail. Niedopełnienie tego obowiązku przez Najemcę będzie skutkować powołaniem się na ważność punktu 4. Obowiązki Najemcy (ustęp: Błędny lub brakujący adres e-mail) i wynikające z tego konsekwencje.
Numer lotu i czas przylotu
Do poprawnego wydania najmowanego pojazdu na lotnisku Wypożyczający potrzebuje od Najemcy z odpowiednim wyprzedzeniem informacji o numerze lotu oraz planowanej godziny przylotu. W przypadku lotów z przesiadkami, Najemca zobowiązany jest przekazać Wynajmującemu numer lotu, którym przybędzie na miejsce odbioru pojazdu. Jeżeli dane lotu nie są prawidłowe, Wypożyczający zastrzega sobie prawo do utrzymania warunków rezerwacji.
Warunki najmu
zamieszczone przez Wypożyczającego na stronie internetowej zostały przekazane Wynajmującemu. W warunkach najmu na stronie internetowej Wynajmującego zamieszczona jest tylko lista z najważniejszymi punktami, nie należy jej rozumieć jako listy kompletnej. Warunki najmu w poszczególnych punktach mogą różnić się od warunków najmu Wypożyczającego zamieszczonych na jego stronie internetowej, ponieważ Wynajmujący uzgodnił warunki specjalne.
Formy płatności
Najemca zobowiązany jest stosować się do podanych w warunkach najmu postanowień dotyczących form płatności, takich jak: płatność gotówką, kartą debetową lub kredytową, płatność przy wydaniu pojazdu, płatność częściowa po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji czy płatność w pełnej kwocie po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji.
Potwierdzenie rezerwacji
Potwierdzenie rezerwacji lub voucher ( Direct Payment Voucher, Partial-Prepaid Voucher albo Full-Prepaid-Voucher) należy okazać przedstawicielowi wypożyczalni przy odbiorze samochodu. Brak vouchera może skutkować odmową wydania pojazdu Najemcy.
Odchylenia od zawartych w umowie świadczeń
W przypadku niejasności lub odstępstw od zawartych w umowie świadczeń ze strony Wypożyczającego Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego (o ile jest to możliwe -vtelefonicznie),aby umożliwić skontaktowanie się Wynajmującego z Wypożyczającym (obowiązek nie powiększania odniesionych szkód).
Tankowanie pojazdu

Koszty paliwa względnie tankowania pojazdu zasadniczo nie są zawarte w cenie najmu i rozliczane są indywidualnie przez każdą wypożyczalnię.
Zwyczajowe rozliczenie paliwa w międzynarodowych wypożyczalniach następuje na zasadzie: odbiór pojazdu z pełnym zbiornikiem paliwa - zwrot pojazdu z pełnym zbiornikiem paliwa (pełny - pełny). Nie ma kosztów dodatkowych. W krajach na południu Europy stosuje się zasadę "pełny - pusty". W takim przypadku Najemca ponosi koszty dodatkowe w wysokości zależnej od kalkulacji wypożyczalni.
Aby ułatwić Najemcy podjęcie decyzji, Wynajmujący umieścił na stronie internetowej kalkulator kosztów paliwa względnie oblicza na podstawie dostępnych informacji i doświadczeń szacunkowy koszt tankowania pojazdu. Wynajmujący nie zna dokładnej wysokości kwot doliczanych przez Wypożyczającego do rachunku.
W związku z powyższym podanie ceny tankowania pojazdu na stronie internetowej ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wiążącej oferty cenowej w rozumieniu obowiązującego prawa. Przy kalkulacji ceny tankowania pojazdu Wynajmujący uwzględnia aktualną cenę paliwa, średnią pojemność zbiornika paliwa w zależności od kategorii pojazdu oraz zwyczajową marżę Wypożyczającego pojazd.
Cena paliwa (w chwili składania zapytania internetowego) może zmieniać się w zależności od sytuacji na rynku i być wyższa lub niższa w chwili odbioru pojazdu, a Wynajmujący nie ma na to żadnego wpływu. Tym samym przy odbiorze pojazdu należy liczyć się z możliwością naliczenia należności wyższej niż podano.
Najemca jest zobowiązany jednoznacznie zapoznać się z rodzajem paliwa odpowiednim dla danego pojazdu. W przypadku nieprawidłowego tankowania Najemca ponosi powstałe z tego tytułu koszty.
Zagubienie kluczyków
W przypadku zagubienia lub uszkodzenia kluczyków pojazdu wszelkie koszty ponosi Najemca.
Wypadki drogowe
należy zgłaszać Wypożyczającemu w ciągu 24-godzin od zdarzenia po przedłożeniu policyjnego protokołu wypadku. Nie spisanie protokołu wypadku przez policję może doprowadzić do utracenia ubezpieczenia auto-casco lub ubezpieczenia na wypadek kradzieży. W wypadku kradzieży pojazdu istnieje obowiązek zgłoszenia na policję oraz zwrotu kluczyków pojazdu.
Późniejsze wydanie lub wcześniejszy zwrot pojazdu
W przypadku późniejszego niż uzgodniono wydania lub wcześniejszego zwrotu pojazdu nie przysługuje zwrot różnicy kosztów. Wypożyczający działa na zasadzie dobrej woli decydując o ewentualnym zwrocie. Niewiążace informacje na ten temat można uzyskać na infolinii Wynajmującego.

5. Reklamacje

dotyczące usług świadczonych przed Wypożyczającego będą przekazywane do wypożyczalni, a cars4holidays świadczy pośrednictwo w tym zakresie na rzecz Najemcy. Zgodnie z warunkami umów większości wypożyczalni obowiązuje termin składania reklamacji w ciągu 30 dni od daty zwrotu pojazdu.

6. Odpowiedzialność

Odpowiedzialność
Umowa najmu zawarta między Najemcą a cars4holidays ogranicza się do świadczenia rzetelnej usługi pośrednictwa w ramach przestrzegania obowiązków należytej staranności ze strony rzetelnego sprzedawcy. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność graniczoną wyłącznie do przypadków działania z premedytacją lub rażącego zaniedbania.
Ograniczenie odpowiedzialności
Najemca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkód wynikowych wyłącznie w przypadku działania z premedytacją lub rażącego zaniedbania. Przy rażacym naruszeniu zobowiązań umownych przez Wynajmującego, jego odpowiedzialność ogranicza się do roszczeń z tytułu typowych i przewidywalnych szkód wynikających z umowy.Za górną granicę odpowiedzialności uznaje się cenę wynajmu.
Wyłączenie odpowiedzialności
Wyłącza się odpowiedzialność za wydarzenia, które nie wchodzą w zakres odpowiedzialności Wynajmującego. Świadczenie objęte usługą pośrednictwa realizowane jest przez Wypożyczającego i nie stanowi części umowy najmu.
Zdarzenia lub szkody związane z zaistnieniem siły wyższej nie skutkują powstaniem roszczenia z tytułu odpowiedzialności. Zalicza się do nich m.in.: wojny, działania wojskowe, ataki terrorystyczne, zamieszki, klęski żywiołowe, pożar, powódź, strajki oraz zarządzenia policyjne lub urzędowe.
Niewywiązanie się z umowy przez Wynajmującego
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy zawarcie umowy najmu nie dojdzie do skutku, lub pojazd nie zostanie przekazany Najemcy, np. wskutek upadłości firmy wypożyczającej, zakończenia działalności, przyjęcia zbyt wielu rezerwacji (overbooking), awarii technicznej pojazdu, wycofania pojazdu z powodu wypadku drogowego lub innych zdarzeń niezależnych od Wynajmującego.

7. Informacja dotycząca wypożyczanych pojazdów, umów i warunków wynajmu oraz świadczeń ubezpieczeniowych

Wszelkie informacje na temat oferty wypozyczalni, warunków umowy oraz innych kwestii istotnych z punktu widzenia umowy, w szczególności informacje dotyczące świadczeń ubezpieczeniowych udostępniane są Wynajmującemu przez Wypożyczającego. Informacje te nie mogą zostać sprawdzone przez Wynajmującego pod kątem ich prawdziwości, kompletności, ważności obowiązywania i aktualności. Z tego powodu Wynajmujący nie ponosi za nie odpowiedzialności
Kategoria pojazdów
Rezerwujemy klientom pojazd w kategorii jaką sobie życzą. W każdej z oferowanych przez nas kategorii pojazdów podajemy przykładowy model samochodu łącznie z jego zdjęciem. Wypożyczający ustala jakie samochody porównywanej wielkości i klasy różnych producentów zostają przypisane do określonej kategorii. Samochody zostają wypożyczane zgodnie z zamówioną marką wtedy i tylko wtedy gdy jest to możliwe. Wypożyczający dołoży starań, aby dostarczyć klientowi zamówiony przez niego model, ale nie spoczywa na nim taki obowiązek.
Wyposażenie i dodatkowe wyposażenie
Zostanie ustalone z wynajmującym i potwierdzone lub zawarte tylko w warunkach rezerwacji. Ceny i warunki umowy są inne u każdego Wypożyczającego pojazd.
Świadczenie ubezpieczenia
Wynajmujący nie oferuje ubezpieczeń. Udostępnienie świadczeniadostępne ubezpieczenia leży w gestii Wypożyczającego pojazd. Wszelkie posiadane informacje zostały udostępnione Wynajmującemu przez Wypożyczającego i nie należy traktować ich jako bezwzględnie kompletne, prawidłowe i aktualne. Ze względu na powyższe odpowiedzialność Wynajmującego z tego tytułu jest wyłączona. Wypożyczający zastrzega sobie ponadto prawo do wprowadzania zmian, które nie zostały jeszcze przekazane do wiadomości Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest do odrębnego potwierdzenia na miejscu w wypożyczalni świadczeń ubezpieczeniowych.
Należy pamiętać, że sformułowanie „ nieograniczona kwota ubezpieczenia“ stosowane w niektórych krajach oznacza, że obowiązuje podwyższona kwota ubezpieczenia (np. w Hiszpanii „ilimitado“ - nieograniczone, oznacza 50 milionów Euro za zdarzenie ubezpieczeniowe), a zatem posiada ograniczenie dotyczące maksymalnej kwoty ubezpieczenia.
Ubezpieczenie pojazdu różni się w zależności od wypożyczającego i kraju, w którym zostaje wypożyczony pojazd. W cenę najmu wliczone jest obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i zasadniczo ubezpieczenie pojazdu auto-casco, tak jak ubezpieczenie od kradzieży, w niektórych krajach częściowo obejmujące także udział własny. Zakres świadczeń z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia jest różny w zaeżności od kraju, w którym zostaje wypożyczony pojazd i nie jest porównywalny z podobnym ubezpieczeniem zawieranym np. w Niemczech.
W zależności od kraju i wypożyczalni ubezpieczenie pojazdu auto-casco nie zawsze pokrywa uszkodzenia opon, felg, uszkodzenia szyb lub okien, lusterek wstecznych, silnika, akumulatora, utraty kluczyków czy uszkodzenia wnętrza pojazdu lub dachu bądź wyposażenia, jak również innych ryzyk. Powyższe stosuje się do uszkodzeń pojazdu spowodowanych oddziaływaniami od dolnej strony pojazdu (na stronie internetowej określono tę część niekompletnie jako podwozie) i szkód wynikowych. Ubezpieczenie to nie pokrywa także uszkodzenia podwozia itd. oraz szkód spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem pojazdu i korzystaniem z nieodpowiednich dróg i ulic.
Umowa najmu i zasady umowy najmu
Umowę najmu zawiera się z Wypożyczającym na miejscu po zapoznaniu się z jej warunkami w języku danego kraju. Większość wypożyczalni dysponuje dokumentami umowy w języku angielskim, niektóre posiadają również wersje niemieckojęzyczne. Do umów najmu stosuje się zawsze przepisy prawa krajowego, przy czym obowiązuje prawo kraju, w którym pojazd jest przekazywany Najemcy.
Skutki prawne powstają między Najemcą a Wypożyczającym. Dotyczy to w szczególności przygotowania i dostępności pojazdu, stanu technicznego i wyposażenia, zamówionego dodatkowego wyposażenia tak jak ubezpieczenia oraz zawartych w umowie najmu szczegółów. W razie problemów z wypożyczalnią cars4holiday oferuje swą pomoc jako pośrednik. Wynajmujący nie przejmuje odpowiedzialności za świadczenia Wypożyczającego (np. umowę najmu, rozliczenie za pojazd, dostarczenie pojazdu, jak również stan i wyposażenie pojazdu). Roszczenia pieniężne i zwroty rozliczane są i świadczone przez Wypożyczającego. Wszelkie roszczenia z tytułu należności wynikających z umowy rezerwacji (potwierdzenia rezerwacji) przez Wypożyczającego lub umowy najmu zawartej z Wypożyczającym należy kierować do Wypożyczającego.
Cena najmu
Transakcji zapłaty za najem dokonuje się najczęściej kartą kredytową. Na karcie kredytowej musi figurować imię i nazwisko Najemcy. Zapłata gotówką lub kartą debetową jest możliwa tylko w niektórych wypożyczalniach. Z reguły cena za wynajem zostaje obciążona kosztem pełnego baku paliwa. W niektórych krajach, gdzie obowiązują umowy z klauzulą udziału własnego, kwota udziała własnego zostaje dodatkowo zablokowana.
Do wymienionych cen najmu został doliczony podatek VAT danego kraju. W cenie zawarty jest nieograniczony licznik kilometrażowy, ubezpiecznie od skutków odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie pojazdu auto-casco. Koszty tankowania/paliwa nie są zasadniczo zawarte w cenie najmu.
Zapłata
Uiszczenie płatności przez Najemcę odbywa się z regułu na miejscu u Wypożyczającego. Obciążenia lub zwroty wszelkiego rodzaju realizowane są wyłącznie przez Wypożyczającego (obciążenia t.j. cena wynajmu , zawartość baku, przedłużenie czasu wynajmu, kaucja, udział władny; zwroty t.j. kaucja, zawartość baku, przedwczesny zwrot, obniżenie ceny, zmiana lub odstąpienie, roszczenia w wypadku unieważnienia umowy).
Rezerwacje w niektórych krajach muszą zostać uregulowane z góry. Karta kredytowa Najemcy zostaje obciążona przez Wypożyczającego po dokonaniu potwierdzenia rezerwacji. Cars4holidays obciąża wówczas konto Najemcy w imieniu Wypożyczającego. Przy wydawaniu pojazdu należy przedstawić Wypożyczającemu potwierdzenie rezerwacji (Voucher)

8. Odstąpienie roszczeń

Odstąpienie roszczeń Najemcy wobec Wynajmującego jest wyłączone. Dotyczy to wszelkich roszczeń w tytułu zawarcia umowy pośrednictwa, bezpodstawnego wzbogacenia i czynu niedozwolonego.

9. Unieważnienie lub zmiana rezerwacji

Unieważnienia bez podania przyczyn dopuszcza się dla obu stron umowy do 24 godzin przed rozpoczęciem umowy najmu. Koszty unieważnienia i zmiany rezerwacji u Wypożyczającego ponosi na maks. 24 godziny przed terminem rozpoczęcia najmu Wynajmujący, czyli Cars4holidays. Unieważnienia można dokonać telefonicznie w godzinach pracy biura pod numerami telefonów +49-231-1772263 lub +34-966497596 lub +44 20 75588101. (Pon.-Pią. 09:00 - 20:00 Sob. 10:00 – 14:00 Uhr). W niedziele i święta biuro jest nieczynne.

10. Prawo do odmowy najmu

Wypożyczający pojazd zastrzega sobie prawo do odmowy najmu pojazdu określonej osobie, którą po jej przybyciu na miejsce najmu szefostwo firmy uzna za nieodpowiednią, tzn. bedącą pod wpływem alkoholu lub narkotyków, nieodpowiednio ubraną, zachowującą się w sposób zagrażający otoczeniu, napastliwą lub której zachowanie jest nie do zaakceptowania.

11. Siedziba i właściwość sądu

Siedziba i właściwość sądu znajduje się w Denii ( Alicante) w Hiszpanii

12. Klauzula salwatoryjna

Warunki niniejszej umowy mają charakter rozłączny, a uznanie jakiegokolwiek postanowienia bądź artykułu niniejszej umowy za nieważne nie narusza ważności innych postanowień i artykułów umowy, które pozostają wiążące dla stron. Strony umowy zobowiązane są zastąpić nieważne postanowienia regulacją o podobnym lub możliwe zbliżonym celu.